ماده های موجود در گیاهان

Matters in Plants

 

چه عنصرهایی در گیاهان وجود دارند؟

شیمیدانان پس از تجزیه ی شیمیایی گیاهان، در بدن آنها نیز همان عنصرهای را یافته اند که در بدن جانوران

هست. قسمت بیشتر بدن گیاهان مانند بدن جانوران اکسیژن، کربن و هیدروژن ساخته شده است.

عنصرهای دیگری که در گیاهان وجود دارند، به قرار زیر هستند:

به اندازه ی زیاد نیتروژن، پتاسیم، فسفر و

به اندازه ی کم منیزیوم، گوگرد و

به اندازه ی بسیار کم سدیم، کلسیم، آهن، بروم، مس، روی،کلر، منگنز و مولیبدنوم نیز وجود دارد.

 

کدام ماده های مرکبی در گیاهان وجود دارند؟

نشاسته بیشتر در بدن گیاهان وجود دارد.

در گیاهان، چربی بیشتر در میوه ی آنها اندوخته می شود. مانند زیتون