ماده های موجود در گیاهان

Matters in Plants

 

چه عنصرهایی در گیاهان وجود دارند؟

 شیمیدانان پس از تجزیه ی شیمیایی گیاهان، در بدن آنها نیز همان عنصرهای

را یافته اند که در بدن جانوران هست. قسمت بیشتر بدن گیاهان مانند بدن

.جانوران اکسیژن، کربن و هیدروژن ساخته شده است

:عنصرهای دیگری که در گیاهان وجود دارند، به قرار زیر هستند

به اندازه ی زیاد نیتروژن، پتاسیم، فسفر و

به اندازه ی کم منیزیوم، گوگرد و

به اندازه ی بسیار کم سدیم، کلسیم، آهن، بروم، مس، روی، کلر، منگنز و

.مولیبدنوم نیز وجود دارد

 

کدام ماده های مرکب در گیاهان وجود دارند؟

نشاسته بیشتر در بدن گیاهان وجود دارد.

در گیاهان، چربی بیشتر در میوه ی آنها اندوخته می شود. مانند زیتون

:زمینه نوشته پیوسته پیشین