مالش

(اصطکاک)

      Friction

 

سطح / رویه ی چیزها چگونه هستند؟

سطح / رویه ی چیزها دو گونه است:

1 – رویه ی بعضی چیزها زبر هستند. مانند کاغذ سمباده

 

آزمایش و تجربه:

اگر انگشت روی کاغذ سمباده کشیده شود، زبری آن حس می شود.

 

2 – رویه ی بعضی چیزها هم صاف هستند. مانند آینه

 

آزمایش و تجربه:

اگر انگشت روی آینه کشیده شود، صافی آن حس می شود.

 

مالش / اصطکاک چیست؟

وقتی دو چیز بهم مالیده می شوند، مالش یا اصطکاک پدید می آید.

 

چرا مالش / اصطکاک پدید می آید؟

 

وقتی زبری های سطح دو جسم در هم گیر می کنند، اصطکاک به وجود می آید.

 

آزمایش و تجربه:

 

یک جعبه را از سنگ پر می کنیم و آن را با ریسمانی روی یک تخته می کشیم. مشاهده می کنیم که

کشیدن این جعبه چه اندازه مشکل است.

اگر با ذره بین به روی تخته و ته جعبه نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که صاف نیستند؛ بلکه آنها زبر

هستند. زبری های  روی تخته و ته جعبه در هم گیر می کنند و حرکت جعبه را مشکل می کنند.