مایع

(آبگونه)

Liquid

چگونه چیز / ماده ای را آبگونه / مایع می نامند؟

هر چیز / ماده ای که دارای شکلی مخصوص به خود نباشد و حجمی ثابت / تغییرناپذیر

باشد، مایع / آبگونه نام دارد. لیکن باید دانست که:

 1 – همه چیزها / ماده های مایع ریختنی هستند، اما البته باید توجه داشت که گرچه  

ماسه، شکر  و آرد هم که جامد هستند، ریختنی می باشند. مانند اینکه هرگاه شکر در

ظرفی ریخته شود، پخش می شود تا شکل ظرف را بگیرد و ابتدا به نظر می آید که

دارای شکلی خاص از خود نیست، اما دانه های جدا جدا و خرد شکر شکل خاص خود

را دارد.

2 – بیشتر چیزها / موجودها / ماده های مایع، خیس و تر هستند. بدین معنی که هرگاه

انگشت یا پاره ای کاغذ در یکی از آنها فرو برده شود، مقداری از مایع بدان می چسبد  و

تر می کند. اما البته باید توجه داشت که استثناء هایی هم وجود دارد. مانند جیوه که گرچه

ریختنی است و شکل ظرف خود را می گیرد، اما تر نیست.

بطوری که هرگاه انگشتی یا پاره کاغذی در آن فرو برده شود، خشک می مانند.

ویژگی های چیز آبگونه / ماده مایع چیست؟

 هر چیز آبگونه / ماده مایع دارای دو ویژگی می باشد:

1 – چیز آبگونه  / ماده مایع دارای شکل خاصی نیست.

2 – چیز آبگونه / ماده مایع اندازه ای ثابت / تغییرناپذیر از فضا را می گیرد.

چطور چیز آبگونه / ماده مایع دارای شکل خاصی نیست؟

هر چیز آبگونه / ماده مایع از خود شکلی خاص ندارد، بلکه در سطح صاف پخش

می شود و یا شکل ظرفی را که در آن قرار دارد، به خود می گیرد.  مانند:

هنگامی که آب که روی میز ریخته شود، پخش می شود و

هنگامی که در ظرف هایی با شکل های گوناگون ریخته شود، شکل همان ظرف را

می گیرد. پس:

هر چیز آبگونه / ماده مایع دارای شکلی خاص نیست.

 چرا چیز آبگونه / ماده مایع دارای شکل مشخص و ثابت نیست و

شکل ظرف / جای خود را دارد؟

 

چون ربایش مولکولی و جنبش مولکولی آنقدر است که مولکول ها می توانند آزادانه

حرکت کنند و در شکل آنها دگرگونی انجام گیرد و به همان شکل باقی نمانند. در این

حالت ماده شکل جایی را می گیرد که در آن قرار دارد. مگر اینکه عاملی (چیز دیگری

مانند دگرگونی دما) در وضع مولکول های آن دگرگونی ایجاد کند و به حالت دیگر ماده

درآید.

 

چطور چیز آبگونه / ماده مایع اندازه ای ثابت از فضا را می گیرد؟

 

چیز آبگونه / ماده مایع دارای اندازه ای / حجمی خاص از فضا است که تغییر نمی کند و

ثابت می ماند. مانند: یک لیتر شیر که پاکت یک لیتری را پُر و پاکت دو لیتری را تا نیمه

پُر می کند.

یعنی اندازه معلومی از فضا را می گیرد و انتظار نمی رود کمتر یا بیشتر جا بگیرد. پس:

هر چیز آبگونه / ماده مایع دارای اندازه ای / حجمی ثابت است و

اندازه ای معینی از فضا را می گیرد.

چرا چیز آبگونه / ماده مایع خود به خود جا به جا می شود و

فضای جایی را می گیرد که در آن قرار دارد؟

چون ربایش مولکولی و جنبش مولکولی آن اندازه است که مولکول ها می توانند آزادانه

حرکت کنند و جا به جا شوند، پس فضای جایی را می گیرند که در آن قرار دارند. مگر

عاملی در وضع مولکول های آن دگرگونی ایجاد کند. مانند آب که حجم معینی را می گیرد

که در آن قرار دارد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: