مجسّمه نوازندگان شهری برمن

The Statue of Town Musicians of Bremen

(Die Bremer Stadtmusikanten)

نشانه ها:

جنس: برنز

تندیس ساز: گرهارد مارکس

زمان ساخت: 1953 میلادی

مکان: آلمان – برمن

 

پیشینه مجسمه ی نوازندگان شهری برمن چیست؟

  

این مجسمه، نماد شهر برمن – آلمان – است که در سال 1953 میلادی برپا گردیده است.

این مجسمه اشاره به افسانه ای دارد که برادران گریم آن را جمع آوری کرده اند و دارای پیامی اجتماعی

است.

افسانه حکایت از این دارد که یک خروس، یک گربه، یک سگ و یک خر تمام جوانی شان در مزرعه ای کار

کرده اند، متوجه می شوند که از سوی صاحبشان مورد تهدید هستند. یک به یک خانه شان ترک می کنند و به

هم می پیوندند. آنها تصمیم می گیرند، به شهر برمن که بخاطر آزادی پُرآوازه است، بروند و نوازنده شوند.

(کاری که در کشورهای غربی بهتر از مردن است)

در آن جا به شماری دزد برمی خورند و پس از ماجرایی که با دزدان دارند، آنها را بیرون کرده و باقی عمر

خود را در خانه دزدان شادمان زندگی می کنند.

خروس، گربه، سگ و خر در این افسانه نماد خدمتکاران و کارگران در قرن نوزدهم میلادی است که بخاطر

افزایش سن، اخراج شده و کار خود را از دست داده اند.