مجسّمه چشمه ی لیندوورم

(مجسّمه چشمه ی اژدها)

The Statue of The Lindwurm Fountain

(Der Lindwurmbrunnen)

نشانه ها:

 

سنگینی: 9 تن

مجسمه ساز: اولریخ فوگلزاین

زمان ساخت: 1590 میلادی

مکان: اتریش – کلاگنفورت

 

پیشینه ی مجسّمه چشمه ی لیندوورم / مجسّمه چشمه ی اژدها چیست؟

این مجسمه چشمه ای، نماد بنیانگذاری شهر کلاگنفورت – اتریش – است.

این چشمه یادبود، اشاره به افسانه ای دارد که چگونگی بنیان شهر کلاگنفورت را در اتریش بیان می کند.

در افسانه‌ آمده است که اژدهای شهر کلاگنفورت، در نزدیکی مرداب‌های این شهر زندگی و مردمانی را

می‌خورده که بیش از اندازه به او نزدیک می‌شده‌اند. مردم شهر برای نابودی آن، گاو نری را به عنوان

طعمه جلو انداخته و به او نزدیک شدند. سپس اژدها را با زنجیر در برجی که ساخته بودند، بسته و کشتند.