مجمع الجزایر

Archipelago

مجمع الجزایر چیست؟

شمار زیادی جزیره را که کنار هم قرار گرفته باشند، مجمع الجزایر می گویند.

زمینه نوشته پیوسته: