محلول

Solution

ویژگی های محلول ها چیست؟

هنگامی که ماده ای جامد در یک مایع حل شود، ناپدید می شود. مانند آب دریا، آب چاه و

جوهر قرمز که همگی آنها، ماده های جامد حل شده دارند. ولی حتی با قوی ترین

میکروسکُپ هم نمی توان ذرّه های جامد شناور در آنها را دید.

ماده های حل شده را با صاف کردن هم نمی توان جدا کرد. مانند اینکه با کاغذ صافی های

بسیار ظریف هم نمی توان نمک آب دریا، ماده های معدنی آب چاه و یا ماده رنگی جوهر

قرمز را از هم جدا کرد.

چنین محلول هایی به هر مدت در جایی بمانند، ماده های حل شده آنها نه رو می آید و نه

ته نشین می شود.

بنابراین، هر محلول دارای سه ویژگی می باشد:

1 – زلال و شفاف است.

2 – ماده حل شده از تمام صافی هایی که مایع از آن می گذرد، رد می شود.

3 – ماده حل شده در تمام مایع بطور یکنواخت پراکنده است.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چای خشک

2 – آب گرم

3 – لیوان

4 – کاغذ صافی گِرد

5 – لوله آزمایش

6 – قیف

 

روش آزمایش:

 

یک قاشق چایخوری چای خشک را در لیوان ریخته  و به آن آب گرم افزوده گردد.

مشاهده می گردد که کم کم و به تدریج رنگ همه آب دگرگون می شود.

سپس کاغذ صافی گرد را مانند شکل بالا تا کرده و در قیف گذاشته شود. قیف را هم بر

سر لوله آزمایش قرار داده و با احتیاط مقداری از محلول چای به دست آمده، در قیف

ریخته شود. بطوری که از بیرون کاغذ صافی چیزی از قیف رد نشود. مشاهده می گردد،

با اینکه جسم رنگین بر روی کاغذ صافی باقی مانده ست، اما مایعی که از صافی در لوله

آزمایش ریخته می شود، هنوز رنگین است و با چشیدن مایع درون لوله آزمایش،

احساس می شود که چای در آن وجود دارد. بطوری که اگر لوله آزمایش در مقابل نور

نگه داشته شود، مشاهده می گردد که محلول چای در آن، زلال و شفاف است و ذرّه های

چای در آن دیده نمی شود. پس:

ماده حل شده از تمام صافی هایی که مایع از آن می گذرد، رد می شود و 

در تمام مایع بطور یکنواخت پراکنده شده، بطوری که مایع زلال و شفاف می گردد.

سپس لوله آزمایش را که دارای محلول چای است، به مدت چند روز در جایی گذاشته

شود. مشاهده می گردد که ماده رنگین آن ته نشین می شود، بطوری که اگر مقداری

از محلول چشیده شود، دیگر مزه چای احساس نمی شود. پس:

 در هر محلول، ماده ها ویژگی های خود را نگه دارند و

می توان  ماده ها را می توان دو باره از یکدیگر جدا کرد.

 

گونه های محلول ها چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، سه گونه مخلوط محلول وجود دارد:

1 – مخلوط همگن ماده های جامد و مایع

2 – مخلوط همگن ماده های مایع و مایع

3 – مخلوط همگن ماده های گاز و مایع

 

ارزشمندی محلول ماده ها چیست؟

 

محلول ها آن اندازه در زندگی انسان اهمیت دارند که بدون آنها انسان ها نمی تونند زنده

بمانند. مانند: غذایی که خورده می شود، تا به صورت ماده های محلول در خون در نیاید و

یا هوایی که تنفس می شود تا در خون حل نشود، به کار نمی آیند.

بنابراین همیشه از محلول ها استفاده می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: