مخروط گیاهی

(مخروط)

Strobilus

(Cone)

ساختار مخروط گیاهی چگونه است؟

مخروط گیاهی از پولک های چوبی سخت و به هم فشرده ای درست شده اند.

 

دانه در مخروط گیاهی چگونه است؟

 

مخروط گیاهی، پس از اینکه دانه های درونش رشد می کنند، از هم باز می شود و دانه ها از آنها بیرون

می ریزند.

 

بعضی از این مخروط ها هنگامی که به درخت هستند و

برخی دیگر پس از افتادن از درخت باز می شوند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: