مخلوط همگن ماده های جامد و مایع

(محلول)

Solid-Liquid Homogeneous Mixture

(Solution)

مخلوط همگن ماده های جامد با مایع / محلول چیست؟

هنگامیکه چیزی جامد به یک مایع افزوده شود و پس از  به هم خوردن ناپدید گردد، اما همچنان در مایع

وجود داشته باشد، می گویند آن چیز جامد افزوده شده، در آن مایع حل شده است.

در این صورت آن چیز جامد حل شده را محلول (به معنی حل شونده)، مایعی که چیز جامد در آن حل شده را

حلال (به معنی حل کننده) و مایع به دست آمده را محلول (به معنی حل شده) گویند.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – نمک

2 – لیوان پر از آب

3 – قاشق

 

روش آزمایش:

 

نخست مقداری از آب لیوان چشیده شود، ملاحظه می شود که بی مزه است یعنی دارای مزه بخصوصی نیست.

 

سپس مقداری از نمک را داخل لیوان آب ریخته و با قاشق به هم زده شود تا نمک در آب ناپدید گردد. حال

مقداری هم از این آب چشیده شود، ملاحظه می شود که آب شور است.

 

یعنی با اینکه نمک در آب ناپدید شده، اما مزه آب نشان می دهد که هنوز در آب وجود دارد. پس:

چیز جامد (نمک) در مایع (آب) حل شده و محلول (آب و نمک) درست کرده اند و

چیز جامد (نمک) حل شونده است.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری شکر

2 – یک لیوان با مقداری آب

 

روش آزمایش:

نخست شکر در آب لیوان ریخته شود و به هم زده شود. مشاهده می شود که شکر در آب ناپدید می شود 

محلول یکنواختی به دست می آید،  اما اگر مقداری از محلول آب و شکر آشامیده شود، شیرینی شکر حس

می شود.

سپس محلول آب و شکر در ظرفی ریخته و بطور ملایم گرما داده شود. مشاهده می گردد که آب آن بخار شده

و شکر در ته ظرف بر جا می ماند که مقدار آن همان اندازه است که پیش از این در آب حل شده بود. پس:

در محلول، ماده های جامد و مایع که مخلوط همگن می شوند:

1 – ویژگی های خود را نگه می دارند

2 – چیز / ماده جدید و دیگری درست نمی کنند

3 – می توان با گرما دادن محلول به دست آمده، دو باره آن ماده ها را از هم جدا کرد،

بدون آنکه از مقدار آنها چیزی کم شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: