مخلوط فیزیکی ماده ها

 (درهمی نمایان چیزها)

Physical Mixture

مخلوط فیزیکی ماده ها / درهمی نمایان چیزها چیست؟

درهمی نمایان چیزها / مخلوط فیزیکی ماده ها عبارت است از در هم شدن دو یا چند ماده مرکب بطوری که:

1 – ویژگی های خود را نگه می دارند.

2 – دو باره می توانند از هم جدا شوند.

 

ویژگی مخلوط فیزیکی ماده ها / درهمی نمایان چیزها چیست؟

 

در مخلوط ماده ها، چون ماده ها ویژگی های خود را نگه می دارند، پس هیچوقت ماده یا ماده هایی تازه و

دیگری درست نمی کنند.

 

گونه های مخلوط فیزیکی ماده ها چیست؟

چیزها / ماده های گوناگون که یک حالت یا حالت های گوناگون – جامد / سخت، مایع / آبگونه و گاز / بخار –

دارند، غالباً به شکل مخلوط در طبیعت پدیدار می باشند.

درهمی طبیعی چیزها / مخلوط  ماده ها به دو گونه پدید می آیند :

1 – مخلوط همگن

2 – مخلوط ناهمگن

 

 

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: