مخلوط ماده های جامد و جامد

 Solid-Solid Mixture

مخلوط ماده های جامد و جامد چگونه است؟

هنگامی که چند چیز / ماده جامد با یکدیگر درهم می شوند، بطوری که

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان دوباره آنها را از یکدیگر جدا کرد

3 – چیز / ماده ی تازه ای هم درست نکنند

مخلوط ماده های جامد با جامد نام دارند.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری شکر

2 – چند سکه

3 – الک

 

روش آزمایش:

نخست شکر و سکه ها روی هم ریخته و به هم زده شود. چیزی که به دست می آید مخلوط شکر و سکه

است. مشاهده می شود که شکر و سکه ویژگی های خود را نگه داشته اند و هیچ دگرگونی در آنها پدید

نمی آید.

سپس مخلوط درون الک ریخته و تکان داده شود. مشاهده می گردد که شکرها از لک رد شده و می ریزند و

سکه ها در لک باقی می مانند.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری شکر

2 – مقداری گرد یا بُراده آهن

3 – ذره بین

4 – یک آهنربا

 

روش آزمایش:

 

نخست گرد آهن با شکر مخلوط شود و زیر ذره بین قرار داده شود. مشاهده می گردد که دانه های شکر و

ذره های براده آهن بخوبی دیده می شوند، بطوری که هیچ گونه دگرگونی در آنها پدید نیامده است و

ویژگی های خود را نگه داشته ند.

سپس با نزدیک کردن آهنربا به مخلوط، مشاهده می شود که ذره های براده آهن جذب آهنربا شده و شکر باقی

می ماند. پس:

در هم شدن دو یا چند چیز / ماده جامد را، بطوری که ویژگی های خود را نگه دارند،

بتوان آنها را از یکدیگر از جدا کرد و چیز / ماده ای تازه دیگری درست نکنند،

درهمی چیزها / مخلوط ماده های جامد و جامد نام دارند

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: