مخلوط ماده های جامد و مایع

Solid-liquid Mixture

مخلوط ماده های جامد و مایع چگونه است؟

هنگامی که ماده جامد با ماده مایع درهم می شوند، بطوری که

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان دوباره آنها را از یکدیگر جدا کرد

3 – چیز / ماده ی تازه ای هم درست نکنند

مخلوط ماده های جامد و مایع  نام دارند.

 

گونه های مخلوط ماده جامد و مایع چیست؟

دو گونه مخلوط ماده جامد و مایع از درهم کردن آنها به دست می آید:

1 – مخلوط همگن ماده های جامد و مایع / محلول

2 – مخلوط ناهمگن ماده های جامد و مایع / مخلوط معلق

ؤ

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: