مخلوط ماده های جامد و گاز

(مخلوط معلق)

Solid-Gas Mixture

چطور مخلوط ماده های جامد و گاز پدید می آید؟

هرگاه چیزی / ماده ای جامد با ماده ای گاز دَرهم شود، بطوری که:

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان آنها را دو باره از یکدیگر جدا کرد

3 – چیز / ماده ی تازه ای درست نکنند

مخلوط ماده های جامد و گاز نامیده می شوند.

 

اما با توجه به اینکه مخلوطی ناهمگن هستند، پس مخلوط معلق می باشند. مانند دود، گرد و غبار و یا

گرده های گیاهان که ذرّه های جامد در هوا معلق هستند و پس از مدتی بر روی زمین می نشینند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: