مخلوط ماده های مایع و مایع

Liquid-liquid Mixture

مخلوط ماده های مایع و مایع چگونه است؟

هنگامی که ماده مایع با ماده مایع درهم می شود، بطوری که

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان دوباره آنها را از یکدیگر جدا کرد

3 – چیز / ماده ی تازه ای هم درست نکنند

مخلوط ماده های مایع و مایع  نام دارند. مانند مخلوط روغن زیتون و سرکه

 

گونه های مخلوط ماده مایع و مایع چیست؟

دو گونه مخلوط ماده جامد و مایع از درهم کردن آنها به دست می آید:

1 – مخلوط همگن ماده های مایع و مایع / محلول

2  – مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع / امولسیون

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: