مخلوط ماده های مایع و گاز

(درهمی چیزهای آبگونه و گاز)

Liquid-Gas Mixture

چطور مخلوط ماده های گاز و مایع پدید می آید؟

 

هنگامی که گاز با مایع درهم می شود، بطوری که

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان دوباره آنها را از یکدیگر جدا کرد

3 – چیز / ماده ی تازه ای هم درست نکنند

مخلوط ماده های مایع و گاز نام دارند. مانند مخلوط هوا و آب

گونه های مخلوط ماده های مایع و گاز چیست؟

دو گونه مخلوط ماده مایع و گاز از درهم کردن آنها به دست می آید:

1 – مخلوط همگن ماده های مایع و گاز / محلول

2  – مخلوط ناهمگن ماده های مایع و گاز / نامحلول

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: