مخلوط معلق مایع ها

Heterogeneous Mixture of Liquids

مخلوط معلق مایع ها چه گونه است؟

 

بسیاری از مخلوط ماده های مایع، محلول به نظر می آیند، در حالیکه ویژگی های محلول ها را ندارند، زیرا

پس از مدتی، ماده های درهم شده از یکدیگر جدا می شوند و مایع یکنواخت باقی نمی ماند. مانند شیر که

اگر مدتی بماند، چربی آن به شکل خامه جدا شده و رو می ایستد.

در این گونه محلول ها / مخلوط ناهمگن مایع ها، ذره های ماده جامد / مایع / گاز دیگر، بدون آنکه حل شده

باشند، در مایع معلق هستند. از این رو، این گونه مخلوط ناهمگن مایع ها را مخلوط معلق می گویند.

 

ویژگی مخلوط معلق چیست؟

 

اگر مخلوط معلق مدتی بی حرکت بماند، ذره های جامد / مایع / گاز، یا در بالای مایع جمع می شوند – مانند

مخلوط روغن و آب – و یا در ته مایع – مانند آب و خاک – جمع می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری محلول رقیق یُد / 10 قطره تنتور یُد در یک استکان آب سرد

2 – مقداری نشاسته

3 – یک لیوان آب سرد

4 – یک عدد لوله آزمایش

5 – یک قیف همراه با کاغذ صافی

 

روش آزمایش:

 

نخست مقدار کمی نشاسته را در لیوان آب سرد ریخته و خوب بهم زده شود. مشاهده می شود که مایعی کدر به دست می آید.

سپس قیف را که کاغذ صافی در آن قرار دارد، بر روی لوله آزمایش گذاشته و کمی از مایع کدر آب و نشاسته

را در قیف ریخته شود تا از صافی رد شود.

بعد یک قطره از محلول رقیق یُد به مایع رد شده از کاغذ صافی افزوده گردد. مشاهده می شود که مایع رد

شده از کاغذ صافی به رنگ آبی درمی آید که نشانگر وجود نشاسته در مایع رد شده است.

مقداری دیگر از مایع کدر آب و نشاسته را که صاف نشده، چند روزی در جایی قرار داده شود. مشاهده

می شود که نشاسته ی آن ته نشین می گردد. پس:

آب و نشاسته یک مخلوط معلق است.

زیرا:

1 – مایع آب و نشاسته به راحتی از کاغذ صافی می گذرد و مانند یک محلول، یکنواخت به چشم می آید.

1 – با افزوده شدن یُد به رنگ آبی درمی آید که وجود نشاسته در آن را نشان می دهد.

2 – پس از مدتی نشاسته از آب جدا می شود و ته نشین می گردد.

 

گونه های درهمی همگن آبگونه ها / مخلوط معلق مایع ها چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، دو نوع مخلوط معلق مایع ها وجود دارد:

1 – مخلوط ناهمگن ماده های جامد و مایع / سوسپانسیون

2 – مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع / امولسیون