مخلوط ناهمگن ماده های جامد و مایع

(مخلوط معلق/ نامحلول/ سوسپانسیون )

Solid-Liquid Heterogeneous Mixture

(Suspension / Insoluble)

مخلوط ناهمگن ماده های جامد و مایع / مخلوط معلق چیست؟

هنگامی که چیزی جامد به یک مایع افزوده شود و پس از به هم خوردن ناپدید نگردد و همچنان در مایع وجود

داشته باشد، می گویند آن چیز جامد افزوده شده، در آن مایع حل نشده است.

در این صورت آن چیز جامد حل نشده را نامحلول (به معنی حل نشدنی) در آن مایع گویند.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز دیگر:

 

1 – شن یا ماسه

2 – لیوان پر از آب

3 – قاشق

 

روش آزمایش:

 

نخست  مقداری از آب لیوان چشیده شود، ملاحظه می شود که بی مزه است یعنی دارای مزه بخصوصی نیست.

سپس مقداری از شن یا ماسه را داخل لیوان آب ریخته و با قاشق بهم زده شود. مشاهده می شود که شن یا

ماسه در آب ناپدید نمی گردد و اگر مقداری هم از این آب چشیده شود، مزه و رنگ آن تغییر نکرده است. یعنی

شن یا ماسه افزوده شده در آب حل نشده و در ته لیوان آب باقی مانده است.

سپس محلول آب و ماسه را با استفاده از صافی کاغذی صاف گردد. مشاهده می شود که آب آن رد شده و

ماسه در صافی کاغذی بر جا می ماند که مقدار آن همان اندازه است که پیش از این در آب حل شده بود. پس:

چیز جامد (شن یا ماسه) در مایع (آب) حل نشده و محلولی درست نکرده اند و

چیز جامد (شن یا ماسه) حل نشدنی هستند.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری خاک

2 – مقداری آب

3 – ظرف مدرّج

 

روش آزمایش:

نخست آب را در ظرف مدرج ریخته و خاک هم به آن افزوده گردد. ظرف مدرج خوب به هم زده شود تا آب و

خاک مخلوط شوند. سپس ظرف مدرج به حال خود گذارده شود. مشاهده می گردد که خاک بطور یکنواخت در

تمام آب پراکنده نمی ماند و ته نشین می گردد. پس:

در مخلوط معلق، ماده های جامد و مایع که مخلوط ناهمگن می شوند:

1 – ویژگی های خود را نگه می دارند

2 – چیز / ماده جدید و دیگری درست نمی کنند

3 – می توان با صاف کردن مخلوط به دست آمده، دو باره آن ماده ها را از هم جدا کرد، بدون آنکه

از مقدار آنها چیزی کم شود.

 

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: