مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع

(درهمی ناهمگن چیزهای آبگونه / امولسیون)

Liquid-Liquid Heterogeneous Mixture

(Emulsion)

 

چطور مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع / امولسیون پدید می آید؟

 

هرگاه چند چیز / ماده مایع با یکدیگر در هم شوند، بطوری که:

1 – ویژگی های خود را نگه دارند

2 – بتوان آنها را دو باره از یکدیگر جدا کرد

آنها را مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع / امولسیون می گویند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – مقداری آب

2 – مقداری روغن زیتون

3 – یک لیوان

 

روش آزمایش:

نخست روغن زیتون به آب افزوده شود و خوب بهم زده شوند. چیزی که به دست می آید مخلوط آب و روغن

زیتون است. مشاهده می شود که آب و روغن زیتون ویژگی های خود را نگه داشته اند و هیچ دگرگونی در

آنها پدید نمی آید.

سپس مخلوط مدتی به حال خود گذاشته شود. مشاهده می گردد که روغن روی آب جمع می شود. بطوری که با

کمی حوصله و دقت می توان روغن را در ظرف دیگری ریخته و آن را از آب جدا کرد. پس:

در هم شدن چند ماده مایع را، بطوری که ویژگی های خود را نگه دارند و بتوانند از هم جدا شوند،

مخلوط ناهمگن ماده های مایع و مایع / امولسیون می گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

 

زمینه نوشته پیوسته: