مدار جریان برق

(مدار الکتریکی)

Electric Circuit

مدار جریان برق / مدار الکتریکی چیست؟

مسیر گردش نیروی برق / الکتریسته را که جریان برق / الکتریسیته را به وجود می آورد، مدار آن

می نامند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک عدد پیل / باتری

2 – دو رشته سیم برق

3 – یک عدد لامپ چراغ قوه با سرپیچ آن

 

روش آزمایش:

نخست سرهای دو رشته سیم از پوشش آنها در آورده و لخت کرده شود.

سپس سر یک رشته آن به پیل و سر دیگرش هم به سرپیچ لامپ وصل شود.

مشاهده می گردد که لامپ روشن نمی شود، که نشانگر این است که مدار جریان برق / الکتریسیته

تشکیل نشده و الکتریسیته لازم برای روشن کردن لامپ جریان ندارد.

حال اگر سر یک رشته دیگر آن به پیل و سر دیگرش هم به طرف دیگر سرپیچ لامپ وصل شود. مشاهده

می گردد که لامپ روشن می شود، که نشانگر این است که مدار جریان برق / الکتریسیته تشکیل شده و

:برق / الکتریسیته لازم برای روشن کردن لامپ جریان دارد. پس

با وصل کردن دو سر پیل / باتری به وسیله سیم، مدار جریان برق / الکتریسیته برقرار می گردد و

نیروی برق / الکتریسیته در مسیر سیم حرکت کرده و جریان برق / الکتریسیته به وجود می آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: