5 مرداد

1359-05-05

 

درگذشت محمد رضا پهلوی

 

در چنین روزی، محمد رضا شاه پهلوی – آخرین پادشاه نظام شاهنشاهی ایران –  در قاهره

درگذشت.