مسیح در خانه مارتا و مریم

Christ in the House of Martha and Mary

نشانه ها:

 

نگارگر: پیتر پل روبنس

تکنیک: رنگ و روغن روی تخته

اندازه: 64 * 61 سانتی متر

زمان آفرینش: 1628 میلادی

مکان نگهداری: ایرلند – دوبلین – گالری ملی