معدن زغال سنگ

Coal Mine

معدن زغال سنگ چگونه است؟

بعضی از معدن های زغال سنگ در نزدیکی سطح زمین هستند، اما بیشتر آنها در اعماق زمین قرار دارند.

زغال سنگ در لایه هایی به پهنای چندین کیلومتر در زمین یافت می شود. گاهی این لایه ها بیش از سه متر

کلفتی دارند که در میان لایه های سنگ مدفون گردیده اند.

 

چطور زغال سنگ از معدن استخراج می شود؟

برای رسیدن به رگه های زغال سنگ، معدنچیان ابتدا باید چاه های عمیقی در زمین حفر کنند. سپس، از کف

این چاه ها، تونل های افقی در اعماق زمین حفر می کنند. معدنچیان در هنگام کندن تونل، زغال سنگ را از

رگه های زمین جدا می کنند.

در سرتاسر تونل، یک خط آهن ایجاد می شود تا زغال سنگ را از محل رگه های زغال سنگ به کف چاه ها

منتقل کند.

زغال سنگ از این جا با کمک آسانسور به سطح زمین می رسد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: