معدن

(کان)

Mine

معدن / کان چیست؟

کان / معدن جایی است که از آن می توان با گودبرداری، کندن و یا شستن خاک آن، گونه های مختلف

کانی / سنگ معدن، زغال سنگ و … به دست آورد.

گونه های معدن چیست؟

کان ها / معدن ها دارای گونه های مختلف می باشند که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

1 – معدن زغال سنگ

2 – معدن طلا

3 – معدن مس