مه

Fog

(Mist)

مه چیست؟

وقتی که ابر خیلی به زمین نزدیک می شود، به آن مِه گویند.

 

چرا در هوای مه آلود خطر وجود دارد؟

 

چون مه هم مانند ابر، از قطره های ریز آب درست شده است.

از این رو:

1 – چون قطره های آب موجود در مه، دیدن چیزها را مشکل و سخت می کند، پس در هوای مه آلود انسان

نمی تواند خوب ببیند و مانند این است که از پشت پرده نازکی می بیند.

2 – قطره های آب موجود در مه، باعث نم دار و خیس شدن چیزها می شوند.