موج آب

Water Wave

موج آب چیست؟

حرکت ذرات آب به بالا و پایین را موج آب می گویند.

موج آب یکی از قابل ملاحظه ترین و شناخته ترین حرکت ها و جنبش های آبی است. 

 

موج آب چگونه پدید می آید؟

موج آب بر اثر وزش باد بر ذرات آب در سطح آن یا ضربه بر ذرات آب پدید می آید.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – تشت با مقداری آب در آن

2 – لوله باریک مانند نی

 

روش آزمایش:

 

با لوله به سطح آب درون تشت فوت شود. مشاهده می شود که روی سطح آب موج پدید می آید. پس:

بر اثر وزش باد موج پدید می آید.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – تشت با مقداری آب در آن

2 – یک سنگ کوچک

 

روش آزمایش:

 

سنگ کوچک درون تشت انداخته شود. مشاهده می شود که روی سطح آب موج پدید می آید. پس:

بر اثر ضربه بر ذرات آب موج پدید می آید.

 

عملکرد ذرّات آب هنگام ایجاد موج چگونه است؟

 

هنگامی که مشاهده می شود موج ها یکی پس از دیگری به حرکت می آیند، آب را چنان به نظر می آید که

انگار خودش حرکت می کند، ولی در همین لحظه اگر یک تکه چوب روی آن شناور باشد، از جای خود هرگز

حرکت نمی کند. این چوب فقط با امواج تنها بالا و پایین می رود.

بطوری که دانسته شده، موج یکی از راه های ارتباطی برای حرکت نیرو از جایی به جایی دیگر است.  یعنی

باید نیرویی باشد تا موج را به حرکت و شروع اندازد.

موقعی تکه چوب حرکت می کند که نیرویی آن را همراه با موج (حرکت ذرات آب به بالا و پایین) حرکت داده و

از جایش به جایی دیگر کشاند. آنچه که ادامه می یابد تا به ساحل برسد تنها همین حرکت است که بر اثر نیرو

به وجود آمده و نه ذرات آب.

چنین نیرویی را می تواند باد یا جزر و مد در آب به وجود می آورد.

برای بهتر روشن شدن این موضوع، می توان آزمایشی کرد.

طنابی را گرفته و با تکان دادنش موجی بر آن ایجاد می شود. این حرکت همچنان ادامه می یابد و طول طناب

را تا آخر می پیماید؛ ولی اجزای طناب بر جای خود همچنان باقی می ماند.

آب هم عیناً همینگونه به حرکت می آید و موجدار می شود. همینکه انتهای موج به دیواره ساحل برخورد

می کند، بر اثر اصطکاک سرعتش کم می شود. اما قسمت بالای موج به حرکت خود ادامه می دهد تا آنکه

فرو می ریزد و موج شکسته را پدید می آورد. نیرویی هم که موج را پدید آورده بوده، با برخورد به ساحل

از میان می رود. تنها کافی است که پا به میان امواج نزدیک ساحل گذاشته شود تا به وجود چنین نیرویی را

پی برد.

 

چرا موج به شکل دایره وار پدید می آید؟

 

ذرات آب در موج حرکت دایره وار دارند،

 

زیرا با نیروی وارده – مانند فشار باد – ذرات آب به سوی بالا و جلو می روند، سپس بر اثر نیروی جاذبه

زمین به عقب بازگشته و پایین می ریزند  تا دو باره به سطح عادی خود فرو آیند.

 

قله ی یک موج آب چیست؟

 

بالاترین نقطه ی در برآمدگی میان دو گودی موج های دریا را قله موج می نامند.

 

دره / قعر / گودی یک موج آب چیست؟

 

پایین ترین نقطه ی در فرورفتگی میان دو قله موج های آب را گودی موج / دره موج / سنگابه می نامند.

 

طول موج آب چیست؟

طول موج آب عبارت است از فاصله میان دو قله ی یک موج آن.

 

چند گونه موج آب پدید می آید؟

 

بر حسب عامل ایجاد موج در آب، سه گونه موج پدید می آید:

1 – موج بادی

2 – موج ضربه ای

3 – موج جزر و مدی

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: