موج بادی

Wind-generated Wave

موج بادی چگونه به وجود می آید؟

اگر تا کنون لحظاتی را کنار آب گذرانده باشید، حتماً توجه کرده اید که در یک روز آرام، موج بسیار کمی بر

سطح آب می آید، در حالیکه در یک هوای توفانی امواج بسیاری بر روی آب پدیدار می گردد.

این جریان خود می رساند که بر اثر وزش باد و نیروی آن است که امواجی بر روی آب شکل می گیرد.

هنگامی که باد نمی وزد، دریاها آرام هستند. به هنگام وزیدن باد کم، ایجاد موج های نسبتاً کوچک و متلاطم و

به هنگام توفان، موج های بلند و قوی ایجاد می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: