موج جزر و مدی

Tidal Wave

موج جزر و مدی چیست؟

موجی را که به سبب جزر و مد پدید می آید و آب را به سمت جلو می برد، موج جزر و مدی می نامند.

این گونه موج ها یک یا دو بار در شبانه روز و به مدت زمان 12 تا 24 ساعت پدید می آیند.

گاهی به اشتباه سونامی را موج جزر و مدی می نامند.

زمینه نوشته پیوسته: