موج صدا

Sound Wave

موج صدا چیست؟

هنگامی که صدایی پدید می آید، لرزش آن سبب می شود که هوا اندکی به پس و پیش حرکت کند. این حرکت را

موج صدا می نامند. مانند موجی که با افتادن سنگریزه در آب ایجاد می شود. پس:

صدا کارمایه ای است که همراه با موج می باشد