موج ضربه ای

(موج لرزه ای)

Seismic Wave

موج ضربه ای چگونه پدید می آید؟

هر گونه ضربه ای بر ذرّه های آب، چه از داخل و چه از بیرون، نیرویی دارد که باعث جا به جایی ذرّه های

آب، یعنی ایجاد موج می شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – سنگ

 

روش آزمایش:

 

سنگ در جایی که مقداری آب جمع شده – مانند حوض یا استخر – انداخته شود. مشاهده می شود که آب به

حرکت در می آید.

در واقع، نیرویی که با انداختن سنگ در آب پدید می آید، با پدید آمدن موج در آب، انتقال پیدا می کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: