موسیقی

(خنیا)

Music

موسیقی چیست؟

 موسیقی یک کار هنری و فرهنگی است که به بیان احساس پرداخته و سبب دگرگونی در روان

می گردد.

 

  خنیا از ریشه خونیاک – زبان پارسی میانه – و هو نواک – اوستایی – است. در زبان فارسی، 

با توجه به اینکه خود واژه ی هو نواک از دو بخش تشکیل شده است:

1 – هو به معنای نیک، زیبا، خوش، مانند واژه‌ هومن به معنای نیک‌اندیش.

2 – نواک به معنای نوا.

پس واژه ی خنیا که از خونیاک و هو نواک ریشه دارد، به معنای نوای خوش است..