مولکول

Molecule

مولکول چیست؟

مولکول ها چیزهای کوچکی هستند که با هم یک ماده را درست می کنند.

 

اندازه ی مولکول ها چقدر است؟

 

بیشتر مولکول ها به اندازه ای کوچک هستند که حتی با قوی ترین میکروسکوپ ها هم

دیده نمی شوند.

کوچکترین قسمتی از هر ماده که چشم می تواند تشخیص دهد، ازمیلیون ها مولکول

درست شده است. بنابراین مشاهده می گردد که مولکول ها تا چه اندازه ریز هستند. با

اینکه حتی تصور دانه هایی به این ریزی برای انسان دشوار است، دانشمندان به یاری

ابزار بسیار دقیق – مانند میکروسکُپ الکترونی –  و شماری آزمایش ها،  توانسته اند به

شکل، اندازه و ساختمان آنها  پی ببرند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد لیوان

2 – یک عدد بادکنک

3 – قیف

4– چند قطره عطر

 

روش آزمایش:

 

نخست لیوان بو شود تا اطمینان حاصل گردد که بوی چیزی نمی دهد.

 

سپس با قیف چند قطره عطر در بادکنک چکانده شود.

بادکنک را از هوا پر کرده (باد شود) و دهانه ی آن خوب بسته شود تا هوا از آن بیرون

نیاید.

سپس بادکنک را با فشار به درون لیوان وارد کرده و چند ساعت به همین حالت بماند.

آنگاه با دقت بادکنک را از لیوان بیرون آورده و بی درنگ هوای لیوان بو شود.

مشاهده می گردد که لیوان بوی عطر گرفته است. زیرا مولکول های عطر به اندازه ای

کوچک هستند که  از بدنه نازک بادکنک رد شده و به داخل لیوان راه یافته اند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: