میزان تبخیر

(سرعت تبخیر)

Rate of Evaporation

سرعت / میزان تبخیر به چه چیزهایی بستگی دارد؟

تندی / سرعت تبخیر به عامل هایی بستگی دارد که مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

1 – دمای مایع

2 – اندازه ی رویه / سطح مایع

3 – سرعت جا به جایی هوا / باد

4 – نقطه جوش و نمناکی هوا

چگونه دمای مایع در سرعت / میزان تبخیر آن مؤثر است؟

 

آبگونه ها / مایع ها در دمایی تبخیر می شوند و هرچه گرمای بیشتری بگیرند، سرعت تبخیر آنها بیشتر

می شود و زودتر تبخیر می گردند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 –  یک قاشق

2 – دو بشقاب فلزی

3 – مقداری آب داغ

4 – مقداری آب سرد

 

روش آزمایش:

 

نخست 4 قاشق از آب داغ را در یکی از بشقاب های فلزی ریخته و در جای بسیار گرمی قرار داده شود.

سپس همین اندازه از آب سرد را در بشقاب دیگر ریخته و در جای خنکی گذاشته شود.

اگر پس از مدتی اندازه ی آب دو بشقاب با هم مقایسه شوند، مشاهده می شود که آب داغ بیشتر بخار شده و

اندازه ی آن کمتر است، زیرا:

هرچه مایع گرم تر شود، تبخیر آن نیز تندتر می گردد و هرچه مایع سردتر شود، تبخیر آن نیز کندتر می گردد.

 

چگونه اندازه ی رویه / سطح مایع در سرعت / میزان تبخیر آن مؤثر است؟

 

آبگونه ها / مایع ها در هر ظرف یا جایی باشند، تبخیر می شوند و هرچه سطح ظرف یا جایی که قرار دارند،

بیشتر باشد، سرعت تبخیر آنها بیشتر می شود و زودتر تبخیر می گردند.

 

آزمایش و تجربه:

  

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 –  یک لیوان

2 – یک کاسه

3 – مقداری آب

 

روش آزمایش:

 

 مقداری از آب را در لیوان و همان مقدار هم در کاسه ریخته شود.

اگر پس از دو روز مقدار آب آن دو  مقایسه شود، مشاهده می گردد آب کاسه  بیشتر بخار شده و اندازه ی آن

کمتر است. زیرا:

هرچه سطح مایع بیشتر شود، تبخیر آن نیز تندتر می گردد و هرچه سطح مایع کمتر شود، تبخیر آن نیز

کندتر می گردد.

 

چگونه سرعت جا به جایی هوا در سرعت / میزان تبخیر مایع مؤثر است؟

 

آبگونه ها / مایع ها با جا به جایی هوا، تبخیر می شوند و هرچه سرعت جا به جای هوا، بیشتر باشد، سرعت

تبخیر آنها بیشتر می شود و زودتر تبخیر می گردند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 –  یک صفحه مقوایی

2 –  یک ابر نمدار

3 –  بادبزن / پنکه

 

روش آزمایش:

 

نخست دو شکل با مساحت های مساوی در دو انتهای صفحه ی مقوایی رسم شود.

با ابر نمدار روی هر دو شکل بطور کامل نمدار و تر گردد.

سپس یکی از دو شکل را با بادبزن / پنکه باد زده شود. مشاهده می شود که شکلی که با بادبزن باد زده شده

است و جا به جایی هوا تندتر بوده است، آبش تندتر تبخیر می شود و زودتر خشک می گردد. زیرا:

هرچه سرعت جا به جایی هوا بیشتر شود، تبخیر مایع نیز تندتر می گردد و هرچه سرعت جا به جایی هوا

کمتر شود، تبخیر مایع نیز کندتر می گردد.

  

چگونه نقطه جوش مایع در سرعت / میزان تبخیر آن مؤثر است؟

 

سرعت تبخیر آبگونه ها / مایع ها یکسان نیست. مانند اینکه:

آبگونه ها / مایع هایی مانند بنزین، الکل، اتر و تترا کلرید کربن خیلی تندتر از آب تبخیر می گردند.

آبگونه ها / مایع هایی مانند نفت، جیوه و دیگر مایع های سنگین و غلیظ خیلی کند تبخیر می گردند.

بعضی از آبگونه ها / مایع ها آنقدر کند تبخیر می شوند که تبخیر شدن آنها اصلاً به دید نمی آید، اما به تجربه

می توان دریافت که مایع ها نیز تبخیر می گردند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 –  مقداری معینی از آب، نفت، بنزین، الکل، اتر و تترا کلرید کربن

2 – شش عدد ظرف یکسان

 

روش آزمایش:

پیش از شروع آزمایش، باید توجه داشت که آزمایشگاه به خوبی تهویه می شود، زیرا بخارهای به وجود آمده

از بنزین، الکل و اتر وقتی با اندازه ای لازم از هوا مخلوط شوند، خطر ترکیب و ایجاد انفجار می کنند.

مقدار معین آب، نفت، بنزین، الکل، اتر و تترا کلرید کربن در 6 ظرف یکسان ریخته شود و در جای معینی

قرار داده شوند تا در شرایط یکسانی از دما، سطح مایع ها و سرعت جا به جایی هوا آزمایش انجام شود.

مشاهده می شود که بنزین، الکل، اتر و تترا کلرید کربن خیلی تندتر از آب تبخیر می شوند و نفت حتی خیلی

کندتر از آب تبخیر می گردد. زیرا:

هرچه نقطه جوش مایع کمتر باشد، تبخیر مایع نیز تندتر و زودتر انجام می شود و هرچه نقطه جوش مایع

بیشتر باشد، تبخیر مایع نیز کندتر و دیرتر انجام می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: