میعان

(مایع شدن بخارها / آبگونه شدن گازها)

Condensation

میعان چیست؟

وقتی چیزی / ماده ای با حالت بخار / گاز، گرما از دست بدهد و سرد شود، دگرگون شده و حالت مایع /

آبگونه پیدا می کند. این گونه دگرگونی حالت ماده را میعان به معنای مایع شدن / آبگونه شدن می نامند. مانند

اینکه:

وقتی بخار آب موجود در هوا، بر بدنه بیرونی لیوان آب به حالت قطره های آب در می آید.

بسیاری ابر سفیدی را که بالای دهانه ی کتری آب جوش درست می شود، بخار آب می دانند، در حالی که این

چنین نیست. زیرا بخار آب را نمی توان دید و ابر سفید هم از ذرّه های بسیار ریز آب درست شده است.

از این رو، هنگامی که بخار آب از دهانه ی کتری بالا می آید، با هوای سردتر می آمیزد. در نتیجه، بخار آب

سرد می شود و به صورت ذرّه های بسیار ریز آب درمی آید و در هوا معلق می ماند.

نظریه مولکولی میعان چیست؟

بطوری که دانسته شده، گاز ها / بخار ها در دمایی به حالت مایع / آبگونه درمی آیند.

در نظریه مولکولی میعان:

مولکول های گاز / بخار خیلی تند حرکت می کنند و از هم دور می شوند. هنگامی که گاز / بخار گرمای خود را

از دست می دهد و سرد می شود، دمای آن کمتر می گردد و سرعت جا به جایی / حرکت مولکول ها هم کمتر

می شود، که در این صورت مولکول ها به یکدیگر نزدیکتر می گردند. بطوری که اگر گاز / بخار به اندازه ی

کافی سرد شود، بعضی از مولکول های آن به اندازه ای به هم نزدیک می شوند که به حالت آبگونه / مایع

درمی آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: