میوه

Fruit

میوه چیست؟

زمانی که گلی پژمرده می شود، نخست گلبرگ های آن می ریزند و سپس پرچم های آنها نیز پس از

مدتی پژمرده می شوند. بخش های دیگر گل یعنی تخمدان و تخمک باقی می مانند.

تخمدان شروع به رشد می کند و بزرگ می شود و به شکل میوه درمی آید.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: