نشانه های باد

Wind Characteristics

 

نشانه های باد چیست؟

 

باد دارای نشانه هایی است که از آن جمله اند:

 

1 – باد دارای سمت / جهت می باشد.

 

باد از همه سمتی و به هر سمتی می وزد. مانند اینکه در نمای بالا از سمت چپ و به سمت راست می وزد.

جهت وزیدن باد را با بادنما مشخص می کنند و نامش را از جهت وزیدن آن می گیرند. مانند باد شمال که از

سمت شمال می وزد و یا باد جنوب که از سمت جنوب می وزد.

 

2 – باد دارای تندی / سرعت می باشد.

باد دارای تندی های متفاوت است. گاهی تندی آن کم و آهسته می وزد.

 

گاهی هم تندی آن آنقدر زیاد است که همه چیز را در هم می کوبد و با خود می برد.

اندازه تندی باد را با بادسنج اندازه می گیرند.

 

3 – باد دارای انرژی و نیرو می باشد.

باد دارای انرژی و نیرو است، بطوری که می تواند چیزها را به حرکت در آورد و آنها را جا به جا کند.