نظام های واحدهای اندازه گیری

(نظام های اندازه های اندازه گیری)

 Systems of Measurement Units

چرا نظام های اندازه های اندازه گیری پدید آمد؟

سال های سال پیش از پدید آمدن واحدهای اندازه گیری، انسان یک چیز را بر حسب یک

چیز آشنای دیگر  اندازه می گرفت و یکی از آشناترین چیزها بدن یا اندام های خود انسان

بود. بطوری که:

اگر می خواست فاصله خانه خود تا خانه همسایه اش را اندازه گیرد، این فاصله را گام

زنان می پیمود و تعداد  گام های راستش را می شمرد. آنگاه می گفت: از این جا تا آن جا

فلان تعداد گام / قدم بود.

اگر هم می خواست درازا یا پهنای اتاقش را اندازه گیری کند، تعداد دفعاتی را می شمرد

که یک پایش را در

راستای پای دیگرش قرار می داد و درازا یا پهنای اتاق را می پیمود. آنگاه می گفت:

درازا یا پهنای اتاق،  فلان تعداد پا بود.

بازو، دست و انگشت های انسان برای اندازه گیری چیزهایی مانند پارچه، مفید بودند.

بطوری که: 

فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان یا دست یا بازوی گشاده،

فاصله نوک انگشت تا آرنج،

فاصله نوک انگشت شست تا نوک انگشت کوچک، وقتی وجبش را باز می کرد،

پهنای دست، پهنای انگشت شست و …

همگی جزو اندازه ها / واحدهای اندازه گیری بودند.

ولی مشکل این شیوه اندازه گیری آن بود که اندازه های مورد استفاده در آن شخص با

شخصی دیگر  تفاوت داشت. مانند اینکه دست یا پا یا انگشت های یکی از دیگری درازتر

یا کوتاه تر بود. به همین علت، قرار دادن اندازه های ثابت / دگرگون ناپذیر اندازه گیری

ضرورت پیدا کرد.

در سده های میانه میلادی، اتحادیه های بازرگانان مراقب اندازه های مورد استفاده بودند.

بعدها، دولت ها اندازه معیار / استانداردی برای تمام گونه های اندازه های اندازه گیری

برقرار کردند.

امروزه، در سراسر جهان در باره اندازه های ثابت و دگرگون ناپذیر توافق شده است و

بیشتر کشورها موافقت  کرده اند که از اندازه های اندازه گیری ثابت استفاده کنند.

همچنین دربیشتر کشورها اداره ای ویژه برای نظارت بر وزن ها و اندازه ها /

مقیاس های اندازه گیری به وجود آمده است. مانند اینکه در ایالات متحده امریکا، اداره

ملی استانداردها در سال 1901 میلادی بنیاد نهاده شد تا بر کاربرد اندازه های معیار /

استاندارد نظارت کند.

در سال 1791 میلادی، نظام اندازه گیری متری در فرانسه معمول شد و امروزه بیشتر

کشورها آن را پذیرفته اند. کشورهایی هم مانند ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا و

نیوزلند (زلاند نو) در جریان تبدیل نظام قدیمی خود به این نظام اندازه گیری هستند.

چند گونه نظام واحد اندازه گیری وجود دارد؟

اندازه گیری برای انجام کارهای بازرگانی و هر گونه مبادله، بسیار لازم است و شیوه ی

اندازه گیری در همه جا یکسان نمی باشد. هر کشوری در جهان، راهی برای اندازه گیری

برگزیده است، بطوری که اکنون دو گونه نظام واحدهای اندازه گیری در کشورها وجود

دارد:

1 – نظام واحدهای اندازه گیری متری

2 – نظام واحدهای اندازه گیری سلطنتی / بریتانیایی / انگلیسی

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: