نظریه

Theory

نظریه چیست؟

بطوری که دانسته شده، یکی از کارهایی که دانشمندان انجام می دهند، دریافتن واقعیت ها

می باشد و واقعیت ها هم چیزهایی هستند که درستی آنها آشکار است، زیرا مشاهده

می شوند. اما دانشمندان تنها به دریافتن واقعیت ها نمی پردازند، بلکه می کوشند تا آنجا

که بتوانند آنها را توضیح دهند و علت های آنها را نیز بیان کنند. به این منظور است که

دانشمندان می کوشند تا توضیحی  بیابند که با واقعیت های دریافت شده سازگار باشد.

هر یک از این توضیح ها را نظریه می گویند. مانند نظریه مولکولی ماده که دانشمندان

آن را برای توضیح ساختار ماده ها به کار می برند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: