نظریه مولکولی ماده

Molecular Theory of Matter

نظریه مولکولی ماده چیست؟

بطوری که دانسته شده:

1 – مولکول ها آن اندازه کوچک هستند که با میکروسکُپ های معمولی دیده نمی شوند،

ولی دانشمندان بعضی از مولکول های بزرگ را با میکروسکُپ های الکترونی مشاهده

کرده اند.

تصور کوچکی مولکول بسیار سخت است. به گفته دانشمندی: اگر یک قطره آب را بتوان

به بزرگی زمین تصور کرد، مولکول های آن به بزرگی توپ بسکتبال خواهند بود.

از این رو، کوچکترین ذرّه هر ماده ای که با چشم دیده می شود، دارای میلیون ها

مولکول است.

 

2 – در هر ماده، مولکول ها از هم جدا هستند. تصور وجود فضا بین مولکول ها در 

حالت های مایع و گاز آسان است، اما تصور اینکه چنین فضایی بین مولکول های

جامدات هم وجود دارد، مشکل است.

فضای بین مولکول های یک گاز بیش از فضای بین مولکول های یک مایع است و

فضای بین مولکول های یک مایع بیش از فضای بین مولکول های یک جامد است.

 

3 – در یک ماده جامد مولکول ها تقریباً در جای خود می جنبند، ولی مولکول های یک

مایع یا یک گاز آزادانه و در تمام سمت ها حرکت کرده و جا به جا می شوند.

4 – مولکول ها هر چه به هم نزدیکتر باشند، یکدیگر را با نیروی بیشتری می ربایند.

بنابراین مولکول های یک ماده جامد، یکدیگر را با نیروی بیشتر می ربایند، حال آنکه

مولکول های مایع ها یکدیگر را با نیروی کمتری می ربایند. مولکول هی گازها آنقدر از

هم دور هستند که تقریباً یکدیگر را نمی ربایند.

 

5 – وقتی چیزی / ماده ای گرم شود، حرکت مولکول های آن تندتر و هنگامی که سرد

شود، حرکت مولکول های آن کندتر می شود.

بر پایه مشاهده و آزمایش های پی در پی دانشمندان، نظریه مولکولی ماده چنین می باشد:

1 – ماده از ذرّه های بسیار کوچک به نام مولکول ساخته شده است.

2 – بین مولکول های هر ماده فضایی وجود دارد.

3 – مولکول های هر ماده در حال حرکت و جا به جا شدن هستند که به آن جنبش مولکولی

می گویند.

4 – مولکول ها یکدیگر را می ربایند که به آن کشش مولکولی / ربایش مولکولی

می گویند.

5 – تندی جا به جایی / سرعت حرکت مولکول ها هر ماده با دگرگونی دمای آن دگرگون

می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: