نظریه مولکولی مخلوط ناهمگن

(ساختار مخلوط ناهمگن)

Molecular Theory of Heterogeneous Mixture

(Structure of Heterogeneous Mixture)

 

 

نظریه مولکولی / ساختار مخلوط ناهمگن ماده های جامد و مایع

چیست؟

در مورد مخلوط های معلق مانند محلول ها نیست، زیرا در این گونه مخلوط ها،

مولکول های ماده جامد به اندازه ای بزرگ هستند که ربایش مولکول های ماده مایع

نمی تواند بر ربایش آنها غلبه کند و آنها را از یکدیگر جدا کند. بنابراین،

مولکول های ماده مایع از صافی می گذرند اما مولکول های ماده جامد نمی توانند

بگذرند. از این رو، مخلوط های معلق دارای ویژگی های زیر است:

1 – ماده جامد در مایع ناپدید نمی شود.

2 – مخلوط زلال و شفاف نیست.

3 – ماده جامد از تمام صافی هایی که مایع از آن می گذرد، رد نمی شود.

 

مخلوط معلق مایع و مایع نیز به سبب کشش / ربایش مولکولی بین آنها، جدا از هم قرار

می گیرند مانند روغن و آب

و نیز در مخلوط معلق گاز و مایع به سبب کشش / ربایش مولکولی بین آنها، جدا از هم

قرار می گیرند. مانند حباب هوا در آب که دیده می شود و یا بخار آب در هوا