نظریه مولکولی مخلوط همگن

(ساختار مخلوط همگن)

Molecular Theory of Homogeneous Mixture

(Structure of Homogeneous Mixture)

نظریه مولکولی / ساختار مخلوط همگن ماده های جامد و مایع

چیست؟

حل شدن ماده ها و به وجود آمدن محلول ها نیز با نظریه مولکولی قابل توضیح است:

بطوری که دانسته شده، مولکول های ماده جامد دارای ربایش زیاد می باشند و به هم

بسیار نزدیک می باشند.

هنگامی که ماده جامد با ماده مایع مخلوط می شوند، مولکول های ماده مایع نیز

مولکول های ماده جامد را می ربایند. بنابراین مولکول های ماده جامد از هم فاصله

می گیرند و جدا می شوند و در فضای بین مولکول های ماده مایع پخش می شوند. پس

از مدتی تمام مولکول های جامد و مایع بطور یکنواخت مخلوط می شوند و به همان

حال باقی می مانند.

در این گونه مخلوط، مولکول های ماده های جامد و مایع به اندازه ای کوچک هستند

که دیده نمی شوند و از صافی می گذرند.

این گونه مخلوط را محلول می نامند. مانند نمک و آب

از این رو، محلول ها دارای ویژگی های زیراست:

1 – زلال و شفاف است.

2 – ماده جامد از تمام صافی هایی که مایع از آن می گذرد، رد می شود.

3 – ماده جامد در تمام مایع بطور یکنواخت پراکنده است.

محلول مایع و مایع نیز به سبب کشش / ربایش مولکولی بین آنها، جدا از هم قرار

می گیرند مانند: آبلیمو و آب

 

و نیز در محلول گاز و مایع به سبب کشش / ربایش مولکولی بین آنها، جدا از هم قرار

می گیرند. مانند: هوا در آب که دیده نمی شود.