نقطه انجماد

(دمای جامد شدن)

Solidification Point

(Freezing Point / Solidification Temperature)

نقطه انجماد / دمای جامد شدن چیست؟

دمای انجماد / نقطه انجماد دمایی است که ماده از حالت آبگونه / مایع به جامد دگرگون می شود.

چه دمایی دمای انجماد / نقطه انجماد می باشد؟

دمای انجماد / نقطه انجماد برای چیزهای مختلف جامد گوناگون است. مانند اینکه برای آب صفر درجه

سانتیگراد می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک ظرف با مقداری آب

2 – دماسنج الکلی

 

روش آزمایش:

نخست دماسنج را درون ظرف آب قرار داده و در جای سردی مانند یخچال یا در صورتی که هوا خیلی سرد

باشد، بیرون از اتاق گذاشته شود. مشاهده می گردد که با گذشت زمان، درجه دماسنج پایین می رود تا اینکه

به صفر درجه می رسد.

از این موقع است که در روی ظرف لایه از یخ دیده می شود. یعنی مقداری از آب به یخ دگرگون شده است و

تا زمانی که آخرین قطره آب به یخ دگرگون نشده است، دماسنج درجه صفر را نشان می دهد و این دمای

انجماد / نقطه انجماد است. پس:

چیز آبگونه / ماده مایع آن اندازه گرما از دست می دهد تا به دمای انجماد خود برسد و دگرگونی به حالت جامد پیدا کند که این دمای انجماد / نقطه انجماد برای چیزهای مختلف فرق می کند.

و نیز با توجه آزمایش بالا می توان گفت:

نقطه ی انجماد بیشتر ماده ها برابر با نقطه ی ذوب آن ماده ها است.

زیرا یک ماده در نقطه ی انجماد می تواند به حالت جامد یا مایع و یا به هر دو  حالت مانند مخلوط آب و یخ

وجود داشته باشد. در این صورت ماده ای که در نقطه ی انجماد است:

1 اگر مایع باشد و گرما از دست بدهد، به حالت جامد درمی آید.

2 اگر جامد باشد و گرما بگیرد، به حالت مایع در می آید.

 

اما باید توجه داشت که:

1 – برخی از ماده ها که در دمای معمولی حالت مایع دارند، با کاهش دمای آنها و رسیدن به نقطه ی

انجمادشان به حالت جامد درمی آیند. مانند تترا کلرید کربن، جیوه، الکل و …

2 – برخی دیگر از ماده ها هم که حالت مایع دارند، با کاهش دمای آنها و رسیدن

 به دمای معمولی به حالت جامد درمی آیند. مانند شمع که در هنگام سوختن، بخش بالایی آن ذوب می شود و

به حالت مایع است، اما اگر خاموش شود، شمع ذوب شده به حالت جامد درمی آید.

 

نقطه انجماد ماده ها چیست؟

نام ماده                                                                                                  نقطه انجماد به سانتیگراد

آب / یخ  ………………………………………………………………………………….0

آلومینیوم …………………………………………………………………………….. 660

آهن …………………………………………………………………………………. 1535

الکل اتیلیک …………………………………………………………………………. 117 –

تترا کلرید کربن ……………………………………………………………………… 230 –

سرب ………………………………………………………………………………….. 327

کافور ………………………………………………………………………………….. 178

کوارتز / درّ کوهی ………………………………………………………………. 1700- 1600

مس …………………………………………………………………………………..1083

نمک طعام / کلرور سدیم ………………………………………………………………… 801

زمینه نوشته پیوسته پیشین: