نقطه جوش

Boiling Point

نقطه جوش چیست؟

نقطه جوش دمایی است که هر چیز آبگونه / ماده مایعی آغاز به جوشیدن می کند.

چه دمایی نقطه جوش می باشد؟

هنگامی که مایعی انرژی مانند گرما – می گیرد: اگر فشار بخار / فشار مولکول های بخار از فشار هوای

وارد بر سطح برابر و یا بیشتر باشد، آن را نقطه جوش می نامند.

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک ظرف با مقداری آب

2 – دماسنج الکلی

3 – اجاق

روش آزمایش:

نخست ظرف آب روی اجاقی قرار داده و دماسنج هم در آن گذاشته شود. اجاق را روشن کرده تا آب را گرما

بدهد. مشاهده می گردد که با گذشت زمان، آب گرمتر شده و درجه دماسنج نیز بالا می رود تا اینکه آب به

جوش می آید و درجه دماسنج هم 100 درجه سانتیگراد را نشان می دهد و دیگر بالاتر نمی رود.

در این موقع اگر ورقه سردی بالای ظرف آب نگه داشته شود، مشاهده می شود که قطره های آب از زیر آن

می چکد که نمایانگر وجود بخار آب حاصل از جوشیدن آب درون ظرف است که با برخورد با ورقه سرد به آب

می گردد و تا زمانی که آخرین قطره آب درون ظرف به بخار / گاز دگرگون نشده است، آب در حال جوشیدن و

دماسنج درجه 100 را نشان می دهد و این نقطه جوش است. پس:

نقطه جوش هر مایعی همیشه دمایی ثابت و بیشتر از دمای تبخیر آن است.

چرا در مایع در حال جوشیدن حباب درست می شود؟

بطوری دانسته شده، هنگامی که مایعی گرم شود دمای آن بالاتر رود، مولکول های آن تندتر حرکت می کنند

و زودتر وارد هوا می شوند. از این رو، تبخیر هم تندتر انجام می گردد و مایع زودتر به حالت بخار / گاز

درمی آید. زیرا اگر مایعی به اندازه ی کافی گرم شود، به نقطه ی جوش خود می رسد و می جوشد. در زمان

جوشیدن، بعضی از مولکول ها پس از برخورد به یکدیگر، آنقدر از هم دور می شوند که در داخل مایع حباب

هایی – مایع به حالت بخار / گاز – درست می کنند. این حباب ها به روی مایع می آیند و در آن جا به حالت

بخار / گاز وارد هوا شده و دیده می شوند.

چرا نقطه جوش ماده ها دگرگون نمی شود؟

بطوری که دانسته شده، هر مایعی که می جوشد، مقداری از آن به حالت گاز / بخار درمی آید. این گاز در

مایع به صورت حباب هایی نمایان می گردد و به روی / سطح آن می آید و با هوا مخلوط می شود.

از این رو، همچنین در یک ظرف آبی که در آن باز است، نمی توان با گرمای بیشتر مایعی را به دمای بالاتر از

نقطه ی جوش آن رسانید. چنانچه شعله ی اجاق زیر ظرفی از آب جوشان زیادتر شود، حرکت مولکول ها

تندتر می گردد و  آب تندتر می جوشد. در این صورت، تنها مولکول های بیشتری از آن به حالت بخار

درمی آیند و تبخیر تندتر و زودتر انجام می گردد. اما دمای آب دگرگون نشده و داغ تر هم نمی شود.پس:

نقطه جوش برای هر ماده ثابت است

نقطه جوش ماده ها چیست؟

نقطه جوش برخی از ماده ها به قرار زیر است:

 

نام ماده                                                                                دمای تبخیر / نقطه جوش به سانتیگراد

 

آب ………………………………………………………………………………………. 100

آمونیاک …………………………………………………………………………………. 330

اتر ………………………………………………………………………………………… 35

اسید سولفوریک / جوهر گوگرد ……………………………………………………………… 330

الکل اتیلیک …………………………………………………………………………………. 78

بنزن ……………………………………………………………………………………….. 80

تترا کلرید کربن …………………………………………………………………………….. 77

تربانتین …………………………………………………………………………………… 159

جیوه …………………………………………………………………………………….. 357

کلروفرم …………………………………………………………………………………….. 61

گلیسرین ………………………………………………………………………………….. 291

گلیکول ……………………………………………………………………………………. 198

 

 

 

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: