نمناکی مطلق

(رطوبت مطلق)

Absolute Humidity

نمناکی / رطوبت مطلق چیست؟

نمناکی مطلق به مقدار بخار آبی گویند که در یک واحد حجم هوا یافت می شود. زیرا در هر سانتی مترمکعب

از هوا، ذراتی از بخار آب وجود دارد.

دانستن اندازه ی نمناکی مطلق هوا در بیشتر موارد چندان مفید نیست. زیرا اگر کسی بخواهد بداند که در هوای

دلخواه و مطبوعی به سر می برد یا نه؟، کافی نیست که تنها بداند در یک سانتی مترمکعب از هوا، چند ذره

بخار آب وجود دارد. چون این آگاهی نمی رساند که آن شخص هوا را خشک احساس می کند یا نمناک و

مرطوب. زیرا هر اندازه رطوبت بدن راحت تر بخار شود، شخص احساس راحتی بیشتری می کند. اما بدیهی

است که نیروی تبخیر کننده هوا بستگی به دمای آن دارد، و نه رطوبت مطلق که چیزی در باره آن نشان

نمی دهد.

از این رو، برای آگاهی از این مطلب، گونه ای دیگر از نمناکی  به نام نمناکی نسبی / رطوبت نسبی مورد

استفاده قرار می گیرد.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: