نمناکی نسبی

(رطوبت نسبی)

Relative Humidity

نمناکی / رطوبت نسبی چیست؟

درصد نمناکی / رطوبت هوا را رطوبت نسبی می نامند. بطوری که اگر گفته شود: هوا  صد در صد – 100% –

نمناکی / رطوبت دارد، مفهوم آن اینست که هوا کاملاً از لحاظ داشتن بخار آب، سیر شده / اشباع است.

هر چه دمای هوا بیشتر شود، بیشتر می تواند بخار آب را در خود نگه دارد و نمناکی نسبی کمتر می شود.

از این رو، نمناکی بستگی به نسبت دمای هوا دارد. بطوری که در یک روز گرم که نمناکی هوا نود و پنج در

صد – 95% – است، یعنی هوا مقدار زیادی رطوبت در بر گرفته است. در یک چنین هوایی، شخص بسیار

احساس ناراحتی می کند، چون هوا بر اثر داشتن رطوبت بسیار، دیگر نمی تواند رطوبت بدن شخص را تبخیر

کند و به شخص احساس آرامش و آسایش دهد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: