نمناکی هوا

(رطوبت جَو)

Atmospheric Humidity

نمناکی هوا / رطوبت جو چیست؟

بخار آب موجود در هوا را نمناکی هوا / رطوبت جو می نامند.

همیشه هوا دارای نمناکی / رطوبت می باشد. بنابراین، در همه جا نمناکی وجود دارد، حتی در دشت های

بسیار وسیع نیز یافت می شود. منتها اندازه آن در همه جا یکسان نیست.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

یک پارچ پر از یخ

 

روش آزمایش:

پارچ پر از یخ  روی میزی قرار داده شود. مشاهده می گردد که پس از مدتی کوتاه، قطره های آب به شکل

عرق بر روی بیرونی بدنه پارچ پدید می آید. زیرا بخار آب پراکنده در هوا بر دیواره سرد پارچ نشسته و بر

اثر سردی پارچ متراکم شده، به شکل قطره های آب بر روی بیرونی بدنه پارچ پدیدار می گردد. در حالی که

پیش از آن هیچ بخار آبی در هوا دیده نمی شد. پس:

منظور از نمناکی یا رطوبت هوا، همین بخار آب موجود در آن است.

 

چند گونه نمناکی هوا / رطوبت جو وجود دارد؟

 

نمناکی هوا دارای گونه های بسیار است که دو گونه آن مهم تر می باشد:

1 – نمناکی مطلق / رطوبت مطلق

2 – نمناکی مطلق / رطوبت نسبی

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: