نم سنج دوگانه

(رطوبت سنج دوگانه)

Psychrometer

ساختار نم سنج دوگانه چگونه است؟

نم سنج دوگانه از دو دماسنج جیوه ای درست شده است که به هم پیوسته اند و چنان قرار

داده شده اند که  بتوان آنها را مانند آتشگردان گرداند. این دماسنج ها مانند دماسنج های

دیگر درجه بندی شده اند و دور  مخزن یکی از آنها، قطعه پارچه نازکی قرار گرفته

است.

 

نم سنج دوگانه چگونه کار می کند؟

 

اندازه گیری نمناکی هوا به وسیله نم سنج دوگانه، به ترتیب زیر انجام می گیرد:

1 – مخزن دماسنج پارچه گرفته در آب فرو برده می شود و مخزن دماسنج دیگر خشک

می ماند.

2 – دماسنج ها تند گردانده می شود تا آب دماسنج پارچه دار شروع به تبخیر شود.

هر چه هوا خشکتر باشد، آب پارچه تندتر بخار می گردد و تبخیر، پارچه و مخزن این

دماسنج را خنک می کند و جیوه آن پایین می آید.

3 – جیوه که از پایین آمدن باز ایستاد، درجه هر دو دماسنج ثبت می گردد.

البته، دماسنج خشک، حتی پس از گرداندن همچنان فقط دمای هوا را نشان می دهد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: