نورافشانی اتم ها

Lights of Atoms

نورافشانی اتم ها چگونه است؟

هنگامی که چیزی گرما می گیرد و داغ می شود – انرژی می گیرد -، اتم های آن شروع

به نورافشانی می کنند.

اتم های گوناگون دارای شعاع های نور با رنگ متفاوت هستند. از این رو، دانشمندان

می توانند اتم ها را از روی رنگ شعاع های نوری که پخش می کنند، بشناسند.

اما تمام شعاع های نورهایی که از اتم ها پخش می شوند، با چشم دیده نمی شوند.

مانند اشعه ایکس.

با آنکه اشعه ایکس با چشم دیده نمی شوند، ولی تردیدی نیست که شعاعی از نور است و

از آن در پرتونگاری استفاده می کنند.