نور مناسب گیاهان

Ideal Sunlight for Plants

چرا گیاهان به نور مناسب نیاز دارند؟

 

گیاهانی که سبز هستند، علاوه بر هوا، آب کافی، دمای مناسب و خاک مناسب (در خشکی)، به نور مناسب

خورشید – مستقیم یا غیرمستقیم – هم نیاز دارند تا پژمرده نشوند و بخوبی رشد کنند.

 

آزمایش:

 

ساز و برگ آزمایش:

 

1 – دو گلدان

2 – دو گیاه شمعدانی

3 – یک عدد پاکت کاغذی

 

روش آزمایش:

 

دو گیاه شمعدانی را در دو گلدان با خاک مناسب گذاشته و در جایی با دمای مناسب قرار داده شود. بطور

مرتب به هر دو گلدان تا یک هفته آب داده شود تا گیاهان شمعدانی رشد کنند و بزرگتر شوند.

پس از آن یکی از شمعدانی ها را با پاکت کاغذی پوشانده و باز هر روز به هر دو گلدان کمی آب داده شود.

پس از یک هفته پاکت از روی گلدان برداشته شود.

گیاه شمعدانی ای که روی آن پاکت پاکت بوده، دارای برگ های زرد شده، اما گیاه شمعدانی ای که روی

آن پاکت نبوده، هنوز دارای برگ های سبز می باشد  و رشد کرده است.

پاکت را بار دیگر روی همان گیاه شمعدانی قرار داده شود و مرتب هم آب داده شود.

پس از یک هفته پاکت برداشته شود.

برگ های گیاه شمعدانی ای که روی آن پاکت پاکت بوده، کاملاً  زرد شده و پژمرده، اما گیاه شمعدانی ای

که روی آن پاکت نبوده، رشد کرده و دارای برگ های سبز زیادی می باشد.  پس:

گیاهان سبز به نور مناسب خورشید / آفتاب نیاز دارند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: