نگار من

متن ترانه:

 هر چه کنی، بکن! مکن، ترک من، ای نگار من! هر چه بری، ببر! مبر، سنگدلی به کار من!

هر چه هلی، بهل! مهل، پرده به روی چو قمر! هر چه دری، بدَر! مَدر، پرده ی اعتبار من!

هرچه کشی، بکش! مکش، باده به بزم مدعی! هرچه خوری؛ بخور! مخور، خون من، ای نگار من!

هر چه دهی، بده! مده، زلف به باد، ای صنم! هر چه نهی، بنه! منه، پای به رهگذار من!

هر چه شوی، بشو! مشو، تشنه به خون زار من! هر چه زنی، بزن! مزن، طعنه به روزگار من!

هر چه روی، برو! مرو، راه خلاف دوستی! هر چه کنی، بکن! مکن، خانه ی اختیار من!

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لالای لالای لالای، لای لای لالالا

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لای، لالا لالای، لالای، لالای، لالا لای، لالای لالای

لالای لالای لالای، لای لای لالالا

هرچه کشی، بکش! مکش، باده به بزم مدعی! هرچه خوری؛ بخور! مخور، خون من، ای نگار من!

هر چه دهی، بده! مده، زلف به باد، ای صنم! هر چه نهی، بنه! منه، پای به رهگذار من!

هر چه شوی، بشو! مشو، تشنه به خون زار من! هر چه زنی، بزن! مزن، طعنه به روزگار من!

هر چه روی، برو! مرو، راه خلاف دوستی! هر چه کنی، بکن! مکن، خانه ی اختیار من!

نشانه ها:

ترانه سرا: شوریده شیرازی

ترانه خوان: خشایار اعتمادی

آهنگساز: حامد برادران

زمان اجرا: 1395 هجری خورشیدی / 2017 میلادی