نیازهای گیاهان

Needs of a Plant

نیازهای گیاهان چیست ؟

بطوری که دانسته شده، همه ی موجودات زنده / جانداران، از جمله گیاهان، برای زنده ماندن نیاز به

کارمایه / انرژی دارند که از راه های گوناگون آن را به دست می آورند. مهمترین نیازهای گیاهان برای

به دست آوردن انرژی به قرار زیر است:

1 – نیاز گیاه به آفتاب / نور و گرما

2 – نیاز گیاه به هوا / تنفس

3 –  نیاز گیاه به آب

4 – نیاز گیاه به خاک / ماده های معدنی

زمینه نوشته پیوسته پسین: